Giuseppe Schiera poeta vagabondo

 

di

 Nosrat Panahi Nejad

 Prima parte

“Monologo della moglie di Giuseppe Schiera”

con

Stefania Blandeburgo e  Salvo Piparo e Lucio Zinna

 testo di  Salvo Licata
Lucio Zinna:
       Peppe Schiera, poeta ambulante palermitano, che si definì “la fabbrica d’u pitittu” morto tragicamente durante un bombardamento aereo nel 1943, e’ rimasto nell’immaginario collettivo della sua città come una “maschera” popolare dei tempi moderni. Quasi una leggenda. Girava per strade e piazze del capoluogo dell’isola a declamare versi di sua composizione in dialetto, burleschi o satirici spesso coni ritmi delle filastrocche e, come queste, per lo più stravaganti. Ebbe il coraggio di irridere, con la sua satira, in pubblico, il regime fascista e la guerra in cui il popolo era stato condotto. Montava su uno sgabello e calamitava gli astanti, distribuiva volantini con i suoi testi. Un giocoliere della parola, che ha saputo rappresentare in modo giocoso il volto tragico dell’esistenza. La maggiore parte delle sue composizioni, purtroppo, e’ andata perdita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Dal testo

“C’era e c’era Giuseppe Schiera 

Un poeta di strada nella Palermo del fascismo e della guerra  di  Salvo Licata 

“LA MOGLIE DI GIUSEPPE SCHIERA”

Iu dda matina era nne mè cugnata Cristina,

in corso Calatafimi nummaru  608,

allatu r’u spitali militari.

Sta me cugnata facia  ‘a murista,

e ‘ntricciava i buchè p’i sposini.

Era sofisticata: tutti i Schiera eranu stravacanti.

Na vota mi ci apprisintavu senza cappeddu

e ‘un mi vulia fari  trasiri.

‘U patri avia avutu tri mugghieri e diciassetti figghi:

unu si l’avia vinnutu ‘on parienti pi cinquanta liri.

Me’ maritu era ‘u penurtimu ri masculi.

L’ aviamu fattu sturiari ‘nfinu a prima elementari,

picchì si purtava a scola ‘u sifuni cu l’acqua ‘i seiz:

na bella vota di chista, arrusciò ‘o maistru

e ‘u scancillaru ri tutti i scoli ru munnu.

A leggiri e scriviri su ‘nzignò sutta l’armi,

quannu jiu a fari ‘u surdatu.

Ma su ‘nzignò bbonu:

scriveva linnu, comu ‘na littorina.

Nni maritamu  nno’  ’31, picchì iddu avia turnatu

‘o viculu Madonna  ‘e casi Nuovi a Baddarò.

Quannu ci fu  ‘a festa,

i  musicanti s’appiru a zittiri e parrò sulu iddu.

‘A risgrazia successi  ‘o novi  ‘i maggiu du quarantatri,

a menzijuornu.

‘U celu addivintù tuttu nivuru, cumu quannu scura.

Era chinu chinu di apparecchi chi ghiccavanu bummi.

Ma di unni  ‘i pigghiavanu tutti sti bummi?

‘Nzirtaru puru i pitrulieri, a banchina Sammuzzo,

e perciò ‘u celu addivintò cchiù nivuru….

Quannu finiu ddu finimunnu, Palermu  era  ‘na ruina,

i strati  ‘un viria cchiù unn’eranu…..

E iu mi misi a curriri comu  ‘na pazza:

mancu  ‘u cappeddu mi misi: cu avìa testa  ‘o cappeddu?

Di unni pigghiau? Unni vajiu? Unni mi votu?

A cu  ‘ncuntrava  ‘ncuntrava, ci dicia:

“Aviti vistu a Giuseppe Schiera?”,

picchi tutti  ‘u canuscianu a me maritu

ma nuddu l’avìa vistu.

Iu sapia ca passava ogni matina  ‘o viculu Maronna,

a ghiucari a trissetti.

E currivi pi ghiri  ‘o viculu Maronna.

Ma quannu arrivavu  ‘o chianu  ‘o Carmini,

‘na signura mi vitti tutta stracanciata e mi dissi:

  Chi cerca a so’ maritu? Muriu a menzijiornu,

davanti  ‘o ricoviru da via Perez …

Mi  ‘ntisi moriri, addivintavi modda modda …

Ma chisti, nutizi di dari su?

‘U truvavi  ‘nterra,  ‘nto’ na lava di sangu.

Na scheggia ci avìa tagghiatu  ‘u coddu.

E tutti dicianu: “Chistu è Giuseppe Schiera!”.

C’avìa a fari? Ci  ‘nfilavi  ‘a manu  ‘nta giacca

E mi pigghiavu  ‘u portafogghiu.

Sapia c’avia trimila liri, ma  ‘u portafogghiu era vacanti.

‘Un  l’avìa pututu perdiri tutti dda’ matina.

Unu ch’era ddà mi dissi:

“Passaru i militi  ‘i  l’ UMPA e si pigghiaru iddi i trimila liri”.

Mi jittavi supra  ‘u marciapiedi e aspittavu.

Vinni l’opra santa,  ‘u ricugghieru a pezzi a pezzi

E  ‘u jieru a ghiccari all’ossaru di Sant’Ursula.

Allura  ‘nciuriavu a Musulinu:

“Tu  ‘a vulisti sta guerra, tu  ‘u facisti muriri a mè maritu!”.

Ora mi maritavu arreri cu  Giuseppi Traina, chi fa allustrinu.

Un bonu picciottu. Ma schiera era n’atra cosa!

Di notti  ‘un durmìa:

si susìa comu n’ancidda e jiava a scriviri.

I puisìi si facìa stampari  ‘nto ‘ na tipografia a Via Gelso.

I bummi  ‘a sdirrubbaru puru a idda.

I pizzina  ‘i vinnìa du’ surdi l’unu.

Na vota un picciutteddu ci dissi:

“Zu Pe’, m’a duna un sordu?”

E Iddu a bottu:

“Stujiati  ‘u mussu, ca l’hai lordu!”.  

Quannu trasieru  ‘i miricani,

iu di sti pizzina n’avìa dumila.

Ma, dicu: “Chi sacciu si mi arrestanu,

comu arristavanu sempri a iddu,

‘e tempi  ‘i Musulinu?!”

E abbruciavi tutti.

Ora, pinzannu a iddu, puru iu scrissi ‘na puisìa:

“Dolce e lusinghiera

fu la primavera

e fui la moglie

d’a bon’armuzza di Giuseppe Schiera”.